Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Click anywhere outside the search field to close this popup.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results.

Depot » Myst IV: Revelation Content Mac

Depot ID 925942
Build ID 3205378
Manifest ID 2064398870820759310
Creation date 11 October 2018 – 23:32:29 UTC ()
Last update 18 July 2020 – 08:55:31 UTC ()
Size on disk 7.68 GiB
Download size 6.26 GiB (18.45% saving)
File name Flags Type Size
Initializing table…

File types

File type Files Total size
54 2.99 MiB
plist 4 10.99 KiB
txt 6 163.08 KiB
nib 72 14.65 MiB
strings 180 2.83 MiB
icns 5 3.80 MiB
lproj 2 0 B
html 21 69.42 KiB
pyc 46 751.70 KiB
py 2 2.87 KiB
sh 2 22.76 KiB
conf 7 71.06 KiB
dylib 16 5.15 MiB
so 1,568 284.08 MiB
pm 79 1.00 MiB
dll 2,643 207.81 MiB
cpl 20 2.23 MiB
exe 447 25.29 MiB
dll16 38 8.64 KiB
drv16 7 2.80 KiB
sys 30 30.23 KiB
exe16 5 2.44 KiB
ds 8 156.88 KiB
ocx 20 407.05 KiB
vxd 19 19.15 KiB
acm 20 20.16 KiB
drv 40 265.74 KiB
tlb 12 3.63 MiB
mod16 1 214 B
wav 2 170.32 KiB
inf 2 265.09 KiB
cat 2 896 B
build 1 223 B
changelog 1 124 B
compat 1 2 B
control 1 258 B
copyright 1 129 B
postinst 1 742 B
postrm 1 471 B
preinst 1 1.14 KiB
prerm 1 613 B
spec 1 5.35 KiB
checkinstall 1 1.54 KiB
depend 1 87 B
none 1 1.05 KiB
pkginfo 1 412 B
postinstall 1 1.34 KiB
postremove 1 450 B
preremove 1 793 B
menu 1 765 B
tie 2 12.64 MiB
xml 4 523.86 KiB
pub 1 451 B
png 33 354.71 KiB
bmp 1 1.83 MiB
mo 20 1.64 MiB
ttf 16 5.26 MiB
fon 50 501.66 KiB
nls 3 18.96 KiB
update-timestamp 1 8 B
windows-label 1 7 B
lnk 4 3.63 KiB
ini 14 25.94 KiB
ico 9 428.00 KiB
tst 2 56.00 KiB
intr 1 56.00 KiB
m4b 13 6.97 GiB
hashdb 1 327 B
info 4 2.73 KiB
script 2 5.91 KiB
pdf 1 6.01 MiB
dat 1 1.51 MiB
msg 1 22.54 KiB
zip 1 130 B
url 1 107 B
xpm 1 4.96 KiB
msi 2 95.44 MiB
db 1 442 B
manifest 24 9.06 KiB
xpi 8 4.44 MiB
ja 4 33.90 MiB
js 2 490 B
list 2 84 B
aff 2 6.00 KiB
dic 2 1.10 MiB
ppd 12 510.54 KiB
mod 2 428 B
reg 3 2.22 MiB
Total 5,650 7.68 GiB

Packages that include this depot

SubID Name Billing Type Last Update
299252 Steam Sub 299252 CD Key 30 August 2018 – 22:42:19 UTC
299253 Myst IV: Revelation for Beta Testing CD Key 14 September 2018 – 21:02:54 UTC
299254 Myst IV: Revelation Store or CD Key 24 November 2021 – 18:52:41 UTC
305544 Myst IV: Revelation for Kickstarters CD Key 14 September 2018 – 20:50:00 UTC
381502 Myst 25th Anniversary Collection CD Key 16 July 2019 – 00:08:26 UTC

Apps that reference this depot

AppID App Type Name Last Update
Initializing table…

Previously seen manifests

Seen Date Relative Date ManifestID
15 October 2018 – 23:00:21 UTC 2064398870820759310
25 September 2018 – 04:04:11 UTC 5637652504799175342

History

Crunching history, just for you…

SteamDB has been running ad-free since 2012.
Find out how you can contribute.