Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×

Last known name: borderlands_Public content

Depot ID 8981
Build ID 356062
Manifest ID 3824355638692562113
Creation date 14 August 2014 – 23:03:39 UTC ()
Last update 18 July 2020 – 09:28:55 UTC ()
Size on disk 7.03 GiB
Compressed size 6.06 GiB (13.78% saving)
Name Type Size
Initializing table…

File types

File type Files Total size
exe 9 75.21 MiB
ico 1 37.16 KiB
dll 55 33.66 MiB
xaml 6 50.23 KiB
xrc 11 328.39 KiB
bmp 588 1.55 MiB
tga 100 255.25 KiB
BMP 3 2.91 KiB
rtf 7 1012.84 KiB
txt 56 248.53 KiB
html 5 57.67 KiB
ini 17 243.48 KiB
cze 12 433.27 KiB
deu 107 2.25 MiB
esn 101 2.10 MiB
fra 102 2.16 MiB
hun 12 451.74 KiB
int 190 2.58 MiB
ita 100 2.12 MiB
jpn 12 373.96 KiB
pol 12 432.54 KiB
rus 3 40.17 KiB
cht 1 25.45 KiB
esm 1 25.45 KiB
kor 1 25.45 KiB
slo 1 25.45 KiB
usf 105 405.85 KiB
cab 123 92.90 MiB
inf 1 47 B
upk 1,784 5.01 GiB
u 14 6.62 MiB
bin 1 327.20 KiB
umap 137 1.01 GiB
DEU 130 1.60 MiB
ESN 131 1.57 MiB
FRA 130 1.59 MiB
INT 101 685.73 KiB
ITA 133 1.58 MiB
bik 63 794.25 MiB
png 23 966.25 KiB
vdf 1 1.31 KiB
Total 4,390 7.03 GiB

Packages that include this depot

SubID Name Billing Type Last Update
158 2K Games Old Complimentary CD Key 23 March 2021 – 16:44:36 UTC
2002 Unused Borderlands Sub (was Borderlands Comp) CD Key 3 April 2019 – 16:16:53 UTC
2099 Gearbox Comp CD Key 26 July 2021 – 20:35:40 UTC
2125 Borderlands Beta CD Key 3 April 2019 – 16:15:06 UTC
2196 Borderlands Store 3 April 2019 – 16:05:08 UTC
2197 Borderlands Germany Store 3 April 2019 – 16:06:04 UTC
2198 Borderlands Australia Store 3 April 2019 – 16:06:51 UTC
2233 Borderlands Low Violence Beta CD Key 3 April 2019 – 18:55:26 UTC
2244 Borderlands - Four Pack Store 3 April 2019 – 16:03:43 UTC
2245 Borderlands - Four Pack (Germany) Store 3 April 2019 – 16:10:42 UTC
2246 Borderlands - Four Pack (Australia) Store 3 April 2019 – 16:10:01 UTC
2247 Borderlands Gift 30 June 2021 – 18:22:03 UTC
2248 Borderlands Gift 30 June 2021 – 18:22:03 UTC
2249 Borderlands Gift 30 June 2021 – 18:22:03 UTC
2316 Borderlands Gearbox Comp CD Key 3 April 2019 – 18:57:59 UTC
3000 Gearbox Public Comp CD Key 3 April 2019 – 17:45:11 UTC
4589 2K Complete Pack Summer 2010 Store 23 October 2020 – 22:31:13 UTC
4590 2K Complete Pack Summer 2010 (DE) Store 23 October 2020 – 22:31:23 UTC
4810 2K Public Released Comp CD Key 7 May 2024 – 17:59:24 UTC
6346 Borderlands GOTY Store 3 April 2019 – 18:04:16 UTC
6347 Borderlands GOTY LV Store 28 March 2019 – 21:38:41 UTC
6381 Borderlands Store 3 April 2019 – 18:04:16 UTC
6382 Borderlands Germany Store 23 March 2023 – 23:03:56 UTC
6383 Borderlands - Four Pack Store 3 April 2019 – 18:04:16 UTC
6384 Borderlands Gift 30 June 2021 – 18:22:03 UTC
6385 Borderlands - Four Pack (Germany) Store 3 April 2019 – 18:59:08 UTC
6386 Borderlands Gift 30 June 2021 – 18:22:03 UTC
6388 Borderlands GOTY - Four Pack Store 3 April 2019 – 18:04:16 UTC
6389 Borderlands GOTY Gift 30 June 2021 – 18:22:03 UTC
6390 Borderlands GOTY - Four Pack (Germany) Store 28 March 2019 – 21:49:13 UTC
6391 Borderlands GOTY Gift 30 June 2021 – 18:22:03 UTC
6699 Borderlands - 6-Pack Store 3 April 2019 – 16:10:15 UTC
6700 Borderlands Gift 30 June 2021 – 18:22:03 UTC
6701 Borderlands Gift 30 June 2021 – 18:22:03 UTC
6702 Borderlands - 6-Pack (DE) Store 3 April 2019 – 16:11:58 UTC
6703 Borderlands Gift 30 June 2021 – 18:22:03 UTC
6704 Borderlands Gift 30 June 2021 – 18:22:03 UTC
6854 Borderlands GOTY Comp CD Key 29 March 2019 – 01:29:07 UTC
6869 Borderlands GOTY LV Comp CD Key 29 March 2019 – 01:32:55 UTC
6937 2K Complete Pack Holiday Sale 2010 Store 23 March 2021 – 16:45:04 UTC
6938 2K Complete Pack Holiday Sale 2010 (DE) Store 23 March 2021 – 16:50:26 UTC
6939 2K Complete Pack Holiday Sale 2010 (JP) Store 22 October 2020 – 19:45:07 UTC
6978 2K Mega Comp CD Key 23 October 2020 – 22:29:04 UTC
7296 Borderlands GOTY Retail CD Key 29 March 2019 – 01:11:42 UTC
7828 2K Complete Prize CD Key 23 October 2020 – 22:28:50 UTC
7857 2K Complete Prize EU CD Key 3 April 2019 – 21:34:06 UTC
7858 2K Complete Prize JP CD Key 23 March 2021 – 16:45:15 UTC
8657 2K Complete (NA) - June 2011 Store 23 March 2021 – 16:45:27 UTC
8658 2K Complete (ROW) - June 2011 Store 23 March 2021 – 16:45:37 UTC
8659 2K Complete (AU) - June 2011 Store 6 September 2022 – 18:29:43 UTC
8660 2K Complete (JP) - June 2011 Store 3 April 2019 – 17:43:06 UTC
8661 2K Complete (DE) - June 2011 Store 23 March 2021 – 16:45:48 UTC
8662 2K Complete (RU) - June 2011 Store 6 September 2022 – 18:29:08 UTC
8663 2K Complete (Baltic) - June 2011 Store 23 March 2021 – 16:45:57 UTC
8664 2K Complete (Other) - June 2011 Store 23 March 2021 – 16:46:53 UTC
8725 Borderlands GOTY CD Key 29 March 2019 – 01:09:10 UTC
8782 Borderlands Retail CD Key 3 April 2019 – 16:13:50 UTC
8783 Borderlands LV Retail CD Key 3 April 2019 – 16:17:41 UTC
8784 Borderlands GOTY Retail CD Key 29 March 2019 – 01:09:44 UTC
8785 Borderlands LV GOTY Retail CD Key 29 March 2019 – 01:13:31 UTC
12621 Holiday Sale 2011 Gift: Borderlands No Cost 3 April 2019 – 19:06:27 UTC
12622 Holiday Sale 2011 Gift: Borderlands Germany No Cost 3 April 2019 – 19:06:51 UTC
13060 Winter Sale 2011: 2K Games Pack Store 31 August 2022 – 17:20:31 UTC
13061 Winter Sale 2011: 2K Games Pack Store 31 August 2022 – 17:20:19 UTC
13062 Winter Sale 2011: 2K Games Pack Store 31 August 2022 – 17:20:01 UTC
13063 Winter Sale 2011: 2K Games Pack Store 31 August 2022 – 17:19:36 UTC
13064 Winter Sale 2011: 2K Games Pack Store 31 August 2022 – 17:19:13 UTC
13065 Winter Sale 2011: 2K Games Pack Store 31 August 2022 – 17:18:45 UTC
13066 Winter Sale 2011: 2K Games Pack Store 31 August 2022 – 17:18:05 UTC
13067 Winter Sale 2011: 2K Games Pack Store 31 August 2022 – 17:17:41 UTC
15416 2K Collection (Summer 2012) Store 29 January 2024 – 22:37:22 UTC
15417 2K Collection (Summer 2012) Store 29 January 2024 – 22:37:22 UTC
15418 2K Collection (Summer 2012) Store 12 March 2021 – 22:10:34 UTC
15419 2K Collection (Summer 2012) Store 29 January 2024 – 22:37:24 UTC
15420 2K Collection (Summer 2012) Store 12 March 2021 – 22:08:50 UTC
15831 Borderlands Free Weekend ROW Free Weekend 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
15832 Borderlands Free Weekend DE Free Weekend 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
17039 VMC BigFoot Test Comp CD Key 10 October 2023 – 00:37:30 UTC
18723 2K Collection - DE (December 2012) Store 29 January 2024 – 22:37:24 UTC
18724 2K Collection - CIS (December 2012) Store 29 January 2024 – 22:37:27 UTC
18725 2K Collection - RU (December 2012) Store 29 January 2024 – 22:37:27 UTC
18726 2K Collection - ROW (December 2012) Store 31 August 2022 – 17:13:50 UTC
29055 Borderlands Franchise Pack - Summer 2013 (RoW) Store or CD Key 28 March 2019 – 23:13:43 UTC
29056 Borderlands Franchise Pack - Summer 2013 (RU/CIS) Store or CD Key 28 March 2019 – 23:11:00 UTC
44062 Borderlands CD Key 3 April 2019 – 16:12:46 UTC
44469 Borderlands Germany CD Key 3 April 2019 – 16:13:13 UTC
46439 Borderlands 2 + Borderlands GOTY Store 3 April 2019 – 18:04:16 UTC
46440 Borderlands 2 + Borderlands GOTY Store 28 March 2019 – 21:48:09 UTC
46441 Borderlands GOTY + Borderlands 2 Store 8 May 2024 – 20:06:15 UTC
63475 2K 10th Anniversary Store 23 March 2023 – 23:03:56 UTC
63476 2K 10th Anniversary (RU/CIS) Store 31 August 2022 – 17:10:41 UTC
63477 2K 10th Anniversary (DE) Store 31 August 2022 – 17:10:07 UTC
66036 Borderlands Triple Pack CD Key 29 March 2019 – 01:17:08 UTC
71392 Humble Borderlands - Base Offer WW CD Key 3 April 2019 – 16:12:33 UTC
71558 Humble Borderlands - Base Offer DE CD Key 3 April 2019 – 16:12:57 UTC
95209 Borderlands GOTY (RU/CIS) CD Key 29 March 2019 – 01:12:51 UTC
95214 Borderlands GOTY (BR) CD Key 29 March 2019 – 01:14:04 UTC
134631 Bundle Stars 2016 Gearbox Tier 1 CD Key 3 April 2019 – 19:07:49 UTC
134632 Bundle Stars 2016 Gearbox Tier 2 CD Key 3 April 2019 – 16:14:27 UTC
134633 Bundle Stars 2016 Gearbox Tier 3 CD Key 3 April 2019 – 16:14:14 UTC
165982 Steam Sub 165982 CD Key 3 April 2019 – 17:48:14 UTC
212504 Borderlands GOTY Enhanced Store or CD Key 21 March 2024 – 17:13:19 UTC
353477 Borderlands GOTY Enhanced (RU/CIS) CD Key 4 April 2019 – 17:42:08 UTC
353478 Borderlands GOTY Enhanced (BR) CD Key 4 April 2019 – 17:17:25 UTC
353479 Borderlands GOTY Enhanced (IN) CD Key 4 April 2019 – 17:19:14 UTC
353480 Borderlands GOTY Enhanced (CN) CD Key 4 April 2019 – 17:22:31 UTC
353481 Borderlands GOTY Enhanced (Asia) CD Key 4 April 2019 – 17:24:42 UTC
353482 Borderlands GOTY Enhanced (Europe) CD Key 4 April 2019 – 17:37:00 UTC
425760 Steam Sub 425760 CD Key 26 September 2023 – 23:16:05 UTC
919687 Borderlands GOTY Store 21 March 2024 – 17:04:20 UTC
923142 Steam Sub 923142 CD Key 11 March 2024 – 17:20:50 UTC
923145 Steam Sub 923145 CD Key 11 March 2024 – 17:17:33 UTC

Apps that reference this depot

AppID Type Name Last Update
8980 Game Borderlands GOTY (Borderlands Game of the Year) 21 May 2024 – 23:20:44 UTC

Previously seen manifests

Filter branch

Seen Date Relative Date ManifestID
15 September 2014 – 17:00:48 UTC 3824355638692562113
28 July 2014 – 17:05:27 UTC 6681254761094075700
30 May 2014 – 20:45:48 UTC 6179390289163522141 gamespyremovaltest
30 May 2014 – 20:27:53 UTC 5078319214589823207 gamespyremovaltest
30 May 2014 – 20:04:35 UTC 1825439636921759615 gamespyremovaltest
30 May 2014 – 18:59:48 UTC 1565595569072727204 gamespyremovaltest
29 May 2014 – 21:53:21 UTC 8083438639190175137 gamespyremovaltest
29 May 2014 – 18:53:20 UTC 2391970215845679954 gamespyremovaltest
29 May 2014 – 02:14:40 UTC 237646776139105915 gamespyremovaltest
27 May 2014 – 22:37:38 UTC 8327767818302443274 gamespyremovaltest
Please sign in via Steam to view more entries

History

Crunching history, just for you…

SteamDB has been running ad-free since 2012.
Donate or contribute.
Open link