Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Click anywhere outside the search field to close this popup.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results.

Depot » Madrid SDK Content

Depot ID 404351
Build ID 4892607
Manifest ID 6465329330895815283
Creation date 13 April 2020 – 18:12:55 UTC ()
Last update 18 July 2020 – 09:12:57 UTC ()
Size on disk 818.77 MiB
Download size 333.25 MiB (59.30% saving)
File name Flags Type Size
Initializing table…

File types

File type Files Total size
exe 12 210.91 MiB
dll 173 268.60 MiB
xml 8 34.45 KiB
ttf 1 556.64 KiB
otf 1 94.80 KiB
py 14 226.97 KiB
bs 1 4.51 MiB
cfg 1 1.16 MiB
json 1 1.62 KiB
png 285 76.24 MiB
jpg 55 783.74 KiB
html 9 763.20 KiB
jpeg 10 1.16 MiB
md 7 36.55 KiB
css 4 146.08 KiB
PNG 38 1.86 MiB
gif 1 8.28 KiB
js 4 128.14 KiB
civ6sln 2 1.61 KiB
artdef 3 107.04 KiB
civ6proj 2 4.48 KiB
dds 1 1.00 MiB
tex 1 1.52 KiB
xlp 3 1.78 KiB
log 2 1.57 KiB
tga 1 14.22 MiB
blp 2 177.00 KiB
6 1.21 MiB
dep 1 13.94 KiB
FBX 1 43.73 KiB
ast 1 1.59 KiB
fgx 4 28.99 KiB
geo 4 4.76 KiB
wig 4 400 B
tsx 9 2.31 KiB
tmx 3 130.89 KiB
pdb 19 233.74 MiB
config 3 13.56 KiB
ico 1 95.31 KiB
targets 2 19.01 KiB
manifest 1 88.28 KiB
pkgdef 10 25.22 KiB
zip 12 92.28 KiB
vsixmanifest 1 1.58 KiB
pkgundef 1 11.19 KiB
winprf 1 15.65 KiB
vssettings 1 1.23 KiB
bmp 1 600.29 KiB
xaml 1 7.29 KiB
txt 1 6 B
Total 730 818.77 MiB

Packages that include this depot

SubID Name Billing Type Last Update
40415 Madrid Developer Comp CD Key 12 March 2021 – 22:51:30 UTC
40417 Sid Meier's Civilization VI Pre-Order Store or CD Key 12 March 2021 – 22:57:12 UTC
79298 Madrid SDK Developer Comp CD Key 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
79299 Madrid SDK for Beta Testing CD Key 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
104263 Sid Meier's Civilization VI - Digital Deluxe Pre-Order Store or CD Key 12 March 2021 – 22:57:06 UTC
120434 Sid Meier's Civilization VI - Early Unlock CD Key 12 March 2021 – 22:55:07 UTC
123215 Sid Meier's Civilization VI Store or CD Key 12 January 2022 – 19:04:05 UTC
123216 Sid Meier's Civilization VI - Digital Deluxe Store or CD Key 12 March 2021 – 22:50:27 UTC
123217 Sid Meier's Civilization VI (Europe) CD Key 12 March 2021 – 22:56:59 UTC
123218 Sid Meier's Civilization VI - Digital Deluxe (Europe) CD Key 12 March 2021 – 22:56:52 UTC
123219 Sid Meier's Civilization VI (RU/CIS) CD Key 12 March 2021 – 22:56:45 UTC
123220 Sid Meier's Civilization VI - Digital Deluxe (RU/CIS) CD Key 12 March 2021 – 22:56:40 UTC
123221 Sid Meier's Civilization VI (BR) CD Key 12 March 2021 – 22:56:32 UTC
123222 Sid Meier's Civilization VI - Digital Deluxe (BR) CD Key 12 March 2021 – 22:56:26 UTC
123223 Sid Meier's Civilization VI (IN) CD Key 12 March 2021 – 22:56:18 UTC
123224 Sid Meier's Civilization VI - Digital Deluxe (IN) CD Key 12 March 2021 – 22:56:12 UTC
123225 Sid Meier's Civilization VI (Asia) CD Key 12 March 2021 – 22:56:04 UTC
123226 Sid Meier's Civilization VI - Digital Deluxe (Asia) CD Key 12 March 2021 – 22:55:58 UTC
125702 Sid Meier's Civilization VI - 25th Anniversary Edition CD Key 12 March 2021 – 22:55:51 UTC
125715 Sid Meier's Civilization VI Pre-Order (Asia) CD Key 12 March 2021 – 22:55:43 UTC
161243 Steam Sub 161243 CD Key 23 March 2021 – 16:53:56 UTC
202825 Complimentary reviewer package CD Key 22 August 2017 – 22:15:23 UTC
235824 Sid Meier's Civilization VI (CN) CD Key 12 March 2021 – 22:55:36 UTC
235825 Sid Meier's Civilization VI - Digital Deluxe (CN) CD Key 12 March 2021 – 22:55:30 UTC
244708 Sid Meier's Civilization VI Free Weekend - Feb 2018 Free on Demand 12 March 2021 – 22:52:06 UTC
300107 LTest - Test Package CD Key 12 March 2021 – 22:57:28 UTC
306233 Sid Meier's Civilization VI & Rise and Fall Store or CD Key 12 March 2021 – 22:55:23 UTC
321891 Sid Meier's Civilization VI - Gold Edition (RU/CIS) CD Key 12 March 2021 – 22:51:22 UTC
321892 Sid Meier's Civilization VI - Gold Edition (BR) CD Key 12 March 2021 – 22:51:38 UTC
321893 Sid Meier's Civilization VI - Gold Edition (IN) CD Key 12 March 2021 – 22:51:41 UTC
321894 Sid Meier's Civilization VI - Gold Edition (CN) CD Key 12 March 2021 – 22:51:46 UTC
321895 Sid Meier's Civilization VI - Gold Edition (Asia) CD Key 12 March 2021 – 22:51:51 UTC
321896 Sid Meier's Civilization VI - Gold Edition (Europe) CD Key 12 March 2021 – 22:51:54 UTC
321897 Sid Meier's Civilization VI - Gold Edition (WW) CD Key 12 March 2021 – 22:51:59 UTC
360131 Sid Meier's Civilization VI - Civilization & Scenario Pack Bundle (RU/CIS) CD Key 26 April 2019 – 19:08:33 UTC
360132 Sid Meier's Civilization VI - Civilization & Scenario Pack Bundle (BR) CD Key 26 April 2019 – 19:10:07 UTC
360133 Sid Meier's Civilization VI - Civilization & Scenario Pack Bundle (IN) CD Key 26 April 2019 – 19:11:10 UTC
360134 Sid Meier's Civilization VI - Civilization & Scenario Pack Bundle (CN) CD Key 26 April 2019 – 19:12:18 UTC
360135 Sid Meier's Civilization VI - Civilization & Scenario Pack Bundle (Asia) CD Key 26 April 2019 – 19:16:11 UTC
360136 Sid Meier's Civilization VI - Civilization & Scenario Pack Bundle (Europe) CD Key 26 April 2019 – 19:17:19 UTC
361474 Sid Meier's Civilization VI - Civilization & Scenario Pack Bundle (WW) CD Key 26 April 2019 – 22:29:16 UTC
400083 Sid Meier's Civilization VI : Platinum Edition (RU/CIS) CD Key 12 March 2021 – 22:50:44 UTC
400087 Sid Meier's Civilization VI : Platinum Edition (BR) CD Key 12 March 2021 – 22:51:17 UTC
400088 Sid Meier's Civilization VI : Platinum Edition (IN) CD Key 12 March 2021 – 22:51:10 UTC
400089 Sid Meier's Civilization VI : Platinum Edition (CN) CD Key 12 March 2021 – 22:51:06 UTC
400090 Sid Meier's Civilization VI : Platinum Edition (Asia) CD Key 12 March 2021 – 22:51:00 UTC
400091 Sid Meier's Civilization VI : Platinum Edition (Europe) CD Key 12 March 2021 – 22:50:54 UTC
400092 Sid Meier's Civilization VI : Platinum Edition CD Key 12 March 2021 – 22:50:50 UTC
418987 Sid Meier's Civilization VI (Giveaway: The Game Awards 2019 - Giveaway) No Cost 12 March 2021 – 22:50:37 UTC
557592 Steam Sub 557592 Free on Demand 7 April 2021 – 00:19:21 UTC
590541 Steam Sub 590541 CD Key 14 June 2021 – 20:45:26 UTC
590542 Steam Sub 590542 CD Key 14 June 2021 – 20:44:15 UTC
590543 Steam Sub 590543 CD Key 14 June 2021 – 20:43:47 UTC
590544 Steam Sub 590544 CD Key 14 June 2021 – 20:43:33 UTC
590545 Steam Sub 590545 CD Key 14 June 2021 – 20:43:17 UTC
590546 Steam Sub 590546 CD Key 14 June 2021 – 20:42:05 UTC
654338 Steam Sub 654338 Free on Demand 11 November 2021 – 21:46:34 UTC

Apps that reference this depot

AppID App Type Name Last Update
Initializing table…

Previously seen manifests

Seen Date Relative Date ManifestID
21 May 2020 – 04:45:16 UTC 6465329330895815283
18 September 2019 – 19:53:04 UTC 5015638033596031373
4 April 2019 – 17:14:26 UTC 2582687148854004121
2 April 2019 – 17:37:11 UTC 6984350474182156771
15 November 2017 – 18:13:14 UTC 333451709345342486
28 March 2017 – 15:20:50 UTC 1728787448430936660
24 February 2017 – 01:19:56 UTC 8846703677062122388

History

Crunching history, just for you…

SteamDB has been running ad-free since 2012.
Find out how you can contribute.