Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Click anywhere outside the search field to close this popup.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results.

Depot » Mac Medieval II: Total War Content - App

Depot ID 306546
Build ID 3771981
Manifest ID 2224440417219849487
Creation date 25 April 2019 – 08:21:05 UTC ()
Last update 18 July 2020 – 09:29:46 UTC ()
Size on disk 65.71 MiB
Download size 30.09 MiB (54.21% saving)
File name Flags Type Size
Initializing table…

File types

File type Files Total size
4 35.03 MiB
nib 2 27.76 KiB
plist 197 287.50 KiB
strings 57 3.93 MiB
dylib 2 814.14 KiB
png 106 9.07 MiB
icns 3 6.30 MiB
pdf 1 55.63 KiB
json 14 24.26 KiB
txt 9 212.20 KiB
js 40 1.35 MiB
gif 5 11.70 KiB
css 19 218.18 KiB
html 28 228.14 KiB
md 1 6.25 KiB
scss 1 2.98 KiB
jpg 10 761.20 KiB
svg 81 1.49 MiB
mp4 1 904.29 KiB
webm 1 1015.06 KiB
tiff 9 129.45 KiB
flt 2 113.82 KiB
asi 2 146.36 KiB
mix 1 35.00 KiB
lnt 5 3.42 MiB
xml 5 221.36 KiB
dat 1 27.07 KiB
vdf 1 835 B
Total 608 65.71 MiB

Packages that include this depot

SubID Name Billing Type Last Update
210 Medieval II: Total War™ Store 21 December 2018 – 02:51:23 UTC
211 Sega Complimentary CD Key 30 September 2021 – 20:47:46 UTC
460 Total War: MEDIEVAL II - Definitive Edition Store 24 November 2021 – 19:27:45 UTC
561 Medieval II: Total War (ROW) Store 21 December 2018 – 03:05:43 UTC
563 Medieval II: Total War Collection (EU) Store 21 December 2018 – 03:09:12 UTC
564 Medieval II: Total War Collection (UK) Store 21 December 2018 – 03:09:12 UTC
802 Creative Assembly Developer Comp CD Key 24 April 2020 – 15:09:58 UTC
1348 Total War Mega Pack (NA) Store 21 December 2018 – 02:51:23 UTC
1349 Total War Mega Pack (ROW) Store 21 December 2018 – 02:51:23 UTC
1350 Total War Mega Pack (EU) Store 21 December 2018 – 02:51:23 UTC
1351 Total War Mega Pack (SA) Store 21 December 2018 – 02:51:23 UTC
2330 Napoleon: Total War Imperial Edition (preorder) Store 21 December 2018 – 03:11:42 UTC
3049 Total War Mega Pack Comp CD Key 20 November 2018 – 15:23:01 UTC
4349 Sega Complete Pack Store 20 November 2018 – 15:23:01 UTC
6009 Medieval II: Total War Collection CD Key 17 June 2019 – 15:03:31 UTC
6145 Sega All - August 2010 CD Key 1 June 2020 – 15:15:56 UTC
6554 Sega All Pack - Retro Prize CD Key 1 June 2020 – 15:17:41 UTC
7564 Total War Collection Pack Store 21 December 2018 – 03:19:34 UTC
7565 Total War Classic Collection Pack Store 21 December 2018 – 03:19:34 UTC
8111 Medieval II: Total War Comp CD Key 20 November 2018 – 15:23:01 UTC
8390 Total War Complete May 2012 Comp CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
8458 Sega Public Comp CD Key 30 September 2021 – 20:47:46 UTC
11657 Total War Mega Pack - Sep 2011 Store 21 December 2018 – 02:58:31 UTC
11661 Sega Collector Pack - Sep 2011 Store 22 January 2019 – 18:36:17 UTC
11662 Sega Collector Pack - Sep 2011 (DE) Store 22 January 2019 – 18:36:17 UTC
12550 Total War: Medieval II - Definitive Edition - retail CD Key 17 June 2019 – 15:03:38 UTC
13077 Winter Sale 2011: SegaPack Store 22 January 2019 – 18:36:17 UTC
13078 Winter Sale 2011: SegaPack Store 22 January 2019 – 18:36:17 UTC
13079 Winter Sale 2011: SegaPack Store 22 January 2019 – 18:36:17 UTC
13080 Winter Sale 2011: SegaPack Store 22 January 2019 – 18:36:17 UTC
13081 Winter Sale 2011: SegaPack Store 22 January 2019 – 18:36:17 UTC
15548 SEGA Hit Collection (ROW) Store 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
15549 SEGA Hit Collection (DE) Store 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
15550 SEGA Hit Collection (NA) Store 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
15695 SEGA Pack Summer 2012 CD Key 1 June 2020 – 15:24:09 UTC
16960 Total War Master Collection Sept 2012 Store 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
17096 Total War Grand Master Collection Sept 2012 Store 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
17272 Total War Master Collection CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
17276 Total War Grand Master Collection Sept 2012 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
18406 Total War Grand Master Collection Store 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
18410 Total War Grand Master Collection Nov 2012 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
18748 SEGA Hits Collection 2012 ROW Store 21 December 2018 – 03:31:49 UTC
18749 SEGA Hits Collection Holiday 2012 DE Store 21 December 2018 – 03:31:49 UTC
19019 Sega Complete Jan 2013 Retail CD Key 1 June 2020 – 15:30:16 UTC
33517 Total War Master Collection Retail (SA) CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
33518 Total War Grand Master Collection Retail (SA) CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
33523 Medieval II: Total War Gold Retail (BR) CD Key 20 November 2018 – 15:23:01 UTC
36458 Medieval II: Total War Gold Retail CD Key 20 November 2018 – 15:23:01 UTC
38653 SEGA War Bundle Store 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
39009 Medieval II: Total War Collection Retail (SA) CD Key 17 June 2019 – 15:03:56 UTC
39388 Sega - Humble Bundle (1 DE) Store or CD Key 1 June 2020 – 15:56:51 UTC
39389 Sega - Humble Bundle (2) Store or CD Key 1 June 2020 – 15:57:52 UTC
39880 Sega - Humble Bundle (2 DE) Store or CD Key 1 June 2020 – 15:51:05 UTC
45342 Medieval II: Total War - Test Comp CD Key 20 November 2018 – 15:23:01 UTC
45345 Medieval II: Total War Kingdoms - Test Comp CD Key 20 November 2018 – 15:23:01 UTC
47899 Medieval II: Total War Thirdparty Retail CD Key 20 November 2018 – 15:23:01 UTC
51362 Total War Master Collection Sept 2014 Store 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
53712 Total War Master Collection Sept 2014 Retail CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
63829 SEGA Super Bundle Store or CD Key 30 September 2021 – 20:47:46 UTC
64396 SEGA Super Bundle DE Store or CD Key 30 September 2021 – 20:47:46 UTC
71962 Medieval II: Total War Free Weekend June 2015 Free Weekend 20 November 2018 – 15:23:01 UTC
76326 Medieval II: Total War Collection Feral Dev Comp CD Key 20 November 2018 – 15:23:01 UTC
76327 Medieval II: Total War Collection Feral Beta Testing CD Key 20 November 2018 – 15:23:01 UTC
77630 TW Humble Bundle Core 2015 CD Key 20 November 2018 – 15:23:01 UTC
91400 Steam Sub 91400 CD Key 17 June 2019 – 15:04:06 UTC
91401 Steam Sub 91401 CD Key 17 June 2019 – 15:04:13 UTC
91402 Steam Sub 91402 CD Key 17 June 2019 – 15:04:22 UTC
91403 Steam Sub 91403 CD Key 17 June 2019 – 15:04:30 UTC
91404 Steam Sub 91404 CD Key 17 June 2019 – 15:04:35 UTC
91405 Steam Sub 91405 CD Key 17 June 2019 – 15:04:44 UTC
91406 Steam Sub 91406 CD Key 17 June 2019 – 15:04:53 UTC
93028 Total War: Boxed Collection Store or CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
93305 Steam Sub 93305 CD Key 4 November 2021 – 11:34:56 UTC
93306 Steam Sub 93306 CD Key 30 September 2021 – 20:47:46 UTC
97225 HB Strategy 2016 - Core Tier CD Key 1 June 2020 – 16:14:39 UTC
99795 Steam Sub 99795 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
99808 Feral Partner Key (Mac + Linux) CD Key 23 March 2021 – 16:50:08 UTC
99809 XCOM 2 CD Key 23 March 2021 – 16:52:56 UTC
99942 Steam Sub 99942 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
106102 Steam Sub 106102 Store or CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
106103 Steam Sub 106103 Store or CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
106111 Steam Sub 106111 CD Key 20 November 2018 – 15:23:01 UTC
106112 Steam Sub 106112 Store or CD Key 20 November 2018 – 15:23:01 UTC
106113 Steam Sub 106113 Store or CD Key 20 November 2018 – 15:23:01 UTC
111728 Steam Sub 111728 CD Key 17 June 2019 – 15:03:06 UTC
113156 Steam Sub 113156 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
113163 Steam Sub 113163 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
113164 Steam Sub 113164 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
113165 Steam Sub 113165 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
113166 Steam Sub 113166 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
113167 Steam Sub 113167 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
113168 Steam Sub 113168 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
113169 Steam Sub 113169 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
113170 Steam Sub 113170 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
113761 Steam Sub 113761 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
113762 Steam Sub 113762 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
113763 Steam Sub 113763 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
113764 Steam Sub 113764 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
113765 Steam Sub 113765 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
113766 Steam Sub 113766 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
113767 Steam Sub 113767 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
113768 Steam Sub 113768 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
113769 Steam Sub 113769 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
147681 Steam Sub 147681 CD Key 4 May 2021 – 13:08:13 UTC
147682 Steam Sub 147682 CD Key 30 September 2021 – 20:47:46 UTC
193279 Steam Sub 193279 CD Key 23 March 2021 – 16:55:39 UTC
193280 Steam Sub 193280 CD Key 23 March 2021 – 16:52:38 UTC
197096 Steam Sub 197096 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
197097 Steam Sub 197097 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
197104 Steam Sub 197104 CD Key 17 June 2019 – 15:02:58 UTC
224056 Complimentary reviewer package CD Key 12 March 2021 – 21:43:25 UTC
230112 Complimentary reviewer package CD Key 12 December 2017 – 22:43:27 UTC
230113 Complimentary reviewer package CD Key 12 December 2017 – 22:43:27 UTC
236541 Complimentary reviewer package CD Key 10 January 2018 – 17:31:21 UTC
246597 Steam Sub 246597 CD Key 30 September 2021 – 20:47:46 UTC
308490 Steam Sub 308490 CD Key 28 May 2020 – 17:25:29 UTC
335580 Steam Sub 335580 CD Key 30 September 2021 – 20:47:46 UTC
335581 Steam Sub 335581 CD Key 30 September 2021 – 20:47:46 UTC
369168 Feral Employee Package (2019) CD Key 3 September 2021 – 13:43:04 UTC
381776 Steam Sub 381776 CD Key 28 May 2020 – 17:25:29 UTC
389688 Steam Sub 389688 CD Key 15 August 2019 – 16:27:03 UTC
389689 Steam Sub 389689 CD Key 15 August 2019 – 16:27:02 UTC
389690 Steam Sub 389690 CD Key 15 August 2019 – 16:27:02 UTC
389691 Steam Sub 389691 CD Key 15 August 2019 – 16:27:00 UTC
389692 Steam Sub 389692 CD Key 15 August 2019 – 16:27:00 UTC
389693 Steam Sub 389693 CD Key 15 August 2019 – 16:27:00 UTC
389694 Steam Sub 389694 CD Key 15 August 2019 – 16:27:00 UTC
389695 Steam Sub 389695 CD Key 15 August 2019 – 16:27:00 UTC
389696 Steam Sub 389696 CD Key 15 August 2019 – 16:27:00 UTC
389697 Steam Sub 389697 CD Key 15 August 2019 – 16:27:00 UTC
389698 Steam Sub 389698 CD Key 15 August 2019 – 16:27:00 UTC
389699 Steam Sub 389699 CD Key 15 August 2019 – 16:27:00 UTC
389700 Steam Sub 389700 CD Key 15 August 2019 – 16:27:00 UTC
389701 Steam Sub 389701 CD Key 15 August 2019 – 16:27:00 UTC
389702 Steam Sub 389702 CD Key 15 August 2019 – 16:27:00 UTC
389703 Steam Sub 389703 CD Key 15 August 2019 – 16:27:00 UTC
389704 Steam Sub 389704 CD Key 15 August 2019 – 16:27:00 UTC
389705 Steam Sub 389705 CD Key 15 August 2019 – 16:27:00 UTC
426265 Steam Sub 426265 CD Key 30 September 2021 – 20:47:46 UTC
428988 Steam Sub 428988 CD Key 30 September 2021 – 20:47:46 UTC

Apps that reference this depot

AppID App Type Name Last Update
Initializing table…

Previously seen manifests

Seen Date Relative Date ManifestID
10 June 2019 – 14:17:31 UTC 2224440417219849487
25 October 2018 – 09:58:33 UTC 4476958132625615683
17 January 2017 – 17:41:44 UTC 4253619173820846195
5 January 2017 – 09:32:51 UTC 6098538919011907240
12 December 2016 – 08:03:13 UTC 219783992320469402
6 December 2016 – 10:33:36 UTC 2790649167688738134
22 November 2016 – 15:34:49 UTC 5433292395964149242
15 January 2016 – 17:10:15 UTC 2634019177582971564
14 January 2016 – 14:58:18 UTC 2915159238839008165
13 January 2016 – 20:35:20 UTC 2935729953836961740
Please sign in via Steam to view more entries

History

Crunching history, just for you…

SteamDB has been running ad-free since 2012.
Find out how you can contribute.