Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Click anywhere outside the search field to close this popup.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results.

Depot » ValveTestApp211160 Content

Depot ID 211161
Build ID 27355
Manifest ID 8460229340751759672
Creation date 23 November 2012 – 16:52:56 UTC ()
Last update 18 July 2020 – 09:24:28 UTC ()
Size on disk 5.64 GiB
Download size 4.19 GiB (25.72% saving)
File name Flags Type Size
Initializing table…

File types

File type Files Total size
BIN 4 328 B
pak 15 176.59 MiB
bin 210 71.41 MiB
ent 4 39.27 MiB
NAV 4 9.99 MiB
COL 4 76.48 MiB
NAME 4 3.79 MiB
REG 4 485.50 KiB
bns 207 79.90 KiB
mat 206 174.31 KiB
skin 206 16.14 MiB
big 238 4.41 MiB
spt 40 556.17 KiB
ini 134 1.70 MiB
fol 3 14.72 MiB
bld 4 7.90 MiB
aab 4 115.03 KiB
dat 4 583.72 MiB
flp 4 232.41 KiB
ins 4 128 B
mtl 4 1.80 MiB
mvr 4 1.11 MiB
tex 4 390.22 MiB
stb 3 570.79 KiB
fx 410 22.38 MiB
fx_cached 78 1.56 MiB
mta 1 1.39 KiB
col 205 6.35 KiB
dnh 47 28.64 KiB
map 15 1.88 MiB
ric 15 358.85 KiB
png 16 133.27 KiB
LCF 1 18.02 KiB
tga 10 2.06 MiB
dds 1 256.13 KiB
jpg 1 118.09 KiB
raw 1 3.59 MiB
info 1 1.20 KiB
usm 13 2.40 GiB
uni 1 49.16 KiB
PPD 1 112.50 KiB
cse 135 95.96 MiB
csi 1 50 B
cpk 48 1.41 GiB
sep 32 2.08 MiB
csg 2 34.53 MiB
dim 5 2.81 KiB
cab 154 96.08 MiB
dll 2 1.80 MiB
exe 5 210.12 MiB
Total 2,519 5.64 GiB

Packages that include this depot

SubID Name Billing Type Last Update
211 Sega Complimentary CD Key 30 September 2021 – 20:47:46 UTC
8458 Sega Public Comp CD Key 30 September 2021 – 20:47:46 UTC
15201 Viking: Battle of Asgard Early Access CD Key 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
16960 Total War Master Collection Sept 2012 Store 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
17096 Total War Grand Master Collection Sept 2012 Store 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
17233 Viking: Battle for Asgard Retail CD Key 12 February 2016 – 11:35:00 UTC
17245 Viking: Battle of Asgard Store 26 November 2019 – 18:00:07 UTC
17272 Total War Master Collection CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
17276 Total War Grand Master Collection Sept 2012 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
18406 Total War Grand Master Collection Store 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
18410 Total War Grand Master Collection Nov 2012 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
19019 Sega Complete Jan 2013 Retail CD Key 1 June 2020 – 15:30:16 UTC
33517 Total War Master Collection Retail (SA) CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
33518 Total War Grand Master Collection Retail (SA) CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
33633 Viking: Battle of Asgard Retail (BR) CD Key 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
38653 SEGA War Bundle Store 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
39010 Viking: Battle of Asgard Retail (SA) CD Key 4 November 2015 – 01:23:52 UTC
51362 Total War Master Collection Sept 2014 Store 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
53712 Total War Master Collection Sept 2014 Retail CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
63829 SEGA Super Bundle Store or CD Key 30 September 2021 – 20:47:46 UTC
77630 TW Humble Bundle Core 2015 CD Key 20 November 2018 – 15:23:01 UTC
93305 Steam Sub 93305 CD Key 4 November 2021 – 11:34:56 UTC
93306 Steam Sub 93306 CD Key 30 September 2021 – 20:47:46 UTC
94161 Make War Not Love 3 - Prize 3 CD Key 1 June 2020 – 16:14:11 UTC
99795 Steam Sub 99795 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
99942 Steam Sub 99942 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
106102 Steam Sub 106102 Store or CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
106103 Steam Sub 106103 Store or CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
111744 Viking: Battle for Asgard Retail (RU/CIS) CD Key 15 June 2016 – 01:06:25 UTC
113156 Steam Sub 113156 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
113163 Steam Sub 113163 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
113164 Steam Sub 113164 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
113165 Steam Sub 113165 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
113166 Steam Sub 113166 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
113167 Steam Sub 113167 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
113168 Steam Sub 113168 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
113169 Steam Sub 113169 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
113170 Steam Sub 113170 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
113761 Steam Sub 113761 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
113762 Steam Sub 113762 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
113763 Steam Sub 113763 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
113764 Steam Sub 113764 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
113765 Steam Sub 113765 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
113766 Steam Sub 113766 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
113767 Steam Sub 113767 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
113768 Steam Sub 113768 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
113769 Steam Sub 113769 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
147681 Steam Sub 147681 CD Key 4 May 2021 – 13:08:13 UTC
147682 Steam Sub 147682 CD Key 30 September 2021 – 20:47:46 UTC
197096 Steam Sub 197096 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
197097 Steam Sub 197097 CD Key 12 August 2019 – 17:01:48 UTC
243036 MWNL5 Day 1 CD Key 1 February 2018 – 16:44:12 UTC
246597 Steam Sub 246597 CD Key 30 September 2021 – 20:47:46 UTC
308490 Steam Sub 308490 CD Key 28 May 2020 – 17:25:29 UTC
335580 Steam Sub 335580 CD Key 30 September 2021 – 20:47:46 UTC
335581 Steam Sub 335581 CD Key 30 September 2021 – 20:47:46 UTC
381776 Steam Sub 381776 CD Key 28 May 2020 – 17:25:29 UTC
426265 Steam Sub 426265 CD Key 30 September 2021 – 20:47:46 UTC
428988 Steam Sub 428988 CD Key 30 September 2021 – 20:47:46 UTC

Apps that reference this depot

AppID App Type Name Last Update
Initializing table…

Previously seen manifests

Seen Date Relative Date ManifestID
16 June 2014 – 08:08:25 UTC 8460229340751759672

History

Crunching history, just for you…

SteamDB has been running ad-free since 2012.
Find out how you can contribute.