Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×

Depot 13581 for Tom Clancy's Splinter Cell: Double Agent

Last known name: splinter cell double agent content

Depot ID 13581
Build ID 252085
Manifest ID 8293679105712217747
Creation date 27 November 2011 – 16:46:35 UTC ()
Last update 18 July 2020 – 09:28:42 UTC ()
Size on disk 10.71 GiB
Compressed size 6.75 GiB (36.92% saving)
Name Type Size
Initializing table…

File types

File type Files Total size
vdf 1 1.85 KiB
bak 1 1.81 KiB
pdf 12 17.78 MiB
dds 256 42.56 MiB
fx 1 1.53 KiB
txt 46 1.43 MiB
ini 91 1.23 MiB
ET0 1 130.20 KiB
SP0 2 9.53 KiB
LM0 11 1.43 GiB
LS0 11 385.84 MiB
SM0 2 1.29 GiB
SS0 2 1008.01 MiB
hlnc 60 8.46 MiB
ulnc 20 754.12 MiB
hln 3 579.66 KiB
lin 3 1.83 GiB
dll 68 54.86 MiB
int 95 499.66 KiB
u 23 20.83 MiB
exe 24 79.89 MiB
CONFIG 1 399 B
tlnc 40 715.02 MiB
3 129.26 KiB
bin 2 2 B
exp 3 7.16 KiB
lib 4 13.66 KiB
hlsl 44 261.90 KiB
bat 3 239 B
bik 166 1.69 GiB
bmp 231 17.74 MiB
png 1 4.21 KiB
ufx 53 29.10 MiB
fxo 16 1.15 MiB
ops 1 1.74 KiB
deu 80 948.69 KiB
esp 80 927.28 KiB
fra 80 937.90 KiB
ita 80 936.20 KiB
vbs 1 355 B
jpg 2 413.40 KiB
done 1 9 B
cfg 1 406 B
xdi 1 3.05 KiB
ico 8 82.47 KiB
hlp 1 146.08 KiB
evtscript 11 22.50 KiB
ukx 15 70.47 MiB
crv 26 105.77 KiB
sds 20 83.46 MiB
occ 10 101.73 KiB
usx 44 343.07 MiB
upx 24 27.39 MiB
utx 92 684.97 MiB
bsm 32 676.43 KiB
tsm 32 930.62 KiB
bpm 7 20.98 KiB
uvt 20 110.19 MiB
evtsound 8 468.10 KiB
rgx 1 113.02 KiB
lzi 6 3.41 KiB
xpr 6 1.48 MiB
abc 4 66.43 KiB
tga 4 2.39 MiB
mcd 8 3.62 KiB
tmp 1 19.29 KiB
mdl 179 291.01 KiB
mep 1 1.17 KiB
hdi 1 554 B
mzf 1 3.64 KiB
hde 2 1.40 KiB
mpd 16 1019.95 KiB
cub 1 557 B
uax 17 169.04 KiB
INI 1 97 B
tpl 4 55.05 KiB
ute 12 163.94 KiB
DEU 12 315.46 KiB
ENG 12 291.93 KiB
ESP 12 298.60 KiB
FRA 12 305.80 KiB
INT 12 295.43 KiB
ITA 12 291.54 KiB
DLL 9 480.00 KiB
psb 448 525.95 KiB
manifest 1 705 B
rc2 1 406 B
scc 7 1.69 KiB
eng 1 1.48 KiB
zip 4 1.44 MiB
pub 1 270 B
vsb 55 49.97 KiB
cab 66 104.78 MiB
log 1 44.88 KiB
tst 2 129.50 KiB
intr 1 64.00 KiB
rtf 7 293.02 KiB
Total 2,918 10.71 GiB

Packages that include this depot

SubID Name Billing Type Last Update
246 Ubisoft Public Complimentary CD Key 24 July 2023 – 20:21:37 UTC
677 Ubisoft Complimentary CD Key 6 June 2023 – 15:33:33 UTC
1398 Tom Clancy's Splinter Cell Double Agent® Store 15 February 2024 – 18:00:07 UTC
4158 Tom Clancy's Splinter Cell Elite Echelon Edition Store 15 February 2024 – 18:00:07 UTC
7849 Splinter Cell Collector Pack Store 31 October 2016 – 17:00:20 UTC
12367 Tom Clancy Pack Store 3 February 2016 – 14:33:54 UTC
18716 Tom Clancy Franchise Pack - Winter Sale 2012 Store 13 November 2015 – 21:24:33 UTC
26337 Tom Clancy Franchise Pack - March 2013 Store 27 October 2023 – 20:20:00 UTC
38867 Tom Clancy's Splinter Cell Pack (RU/CIS) Store or CD Key 31 October 2016 – 17:00:20 UTC
38868 Tom Clancy's Splinter Cell Pack Store or CD Key 31 October 2016 – 17:00:20 UTC
86156 Tom Clancy's Franchise Pack Store or CD Key 24 May 2016 – 17:20:11 UTC
86490 Tom Clancy's Franchise Pack Store or CD Key 24 November 2015 – 16:02:56 UTC

Apps that reference this depot

AppID Type Name Last Update
13580 Game Tom Clancy's Splinter Cell: Double Agent 21 July 2023 – 23:11:54 UTC

Previously seen manifests

Filter branch

Seen Date Relative Date ManifestID
16 June 2014 – 08:07:59 UTC 8293679105712217747

History

Crunching history, just for you…

SteamDB has been running ad-free since 2012.
Donate or contribute.
Open link