Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×

Depot » SDK Content

Depot ID 1136501
Build ID 4110178
Manifest ID 2402737378363055063
Creation date 15 August 2019 – 23:39:35 UTC ()
Last update 18 July 2020 – 08:50:38 UTC ()
Size on disk 388.50 MiB
Download size 56.86 MiB (85.36% saving)
File name Flags Type Size
Initializing table…

File types

File type Files Total size
392 51.17 MiB
deb 1 7.51 KiB
ico 6 703.46 KiB
icns 2 148.72 KiB
xpm 3 341.19 KiB
gitattributes 1 704 B
h 2,733 33.10 MiB
strings 35 4.04 KiB
plist 76 78.08 KiB
dll 6 6.56 MiB
lib 70 93.24 MiB
a 90 34.14 MiB
gitignore 12 3.92 KiB
c 2,350 34.72 MiB
inc 10 241.12 KiB
md 24 114.23 KiB
sample 1 11.64 KiB
mk 131 202.77 KiB
mak 14 21.24 KiB
vcxproj 233 2.66 MiB
filters 111 263.75 KiB
sln 80 447.12 KiB
vssscc 1 246 B
pc 1 289 B
in 130 2.83 MiB
txt 181 1.88 MiB
def 21 236.33 KiB
minimal 1 756 B
pandora 1 1.43 KiB
psp 1 3.05 KiB
wiz 1 2.44 KiB
png 110 358.65 KiB
appxmanifest 2 2.49 KiB
pfx 2 4.89 KiB
html 516 5.01 MiB
vcproj 142 2.55 MiB
sh 109 1.98 MiB
bmp 59 43.94 MiB
wav 5 1.65 MiB
info 1 296 B
pdf 64 2.07 MiB
m4 55 2.84 MiB
htm 1 3.24 KiB
xml 8 177.34 KiB
properties 4 2.27 KiB
java 1 53.07 KiB
guess 7 303.06 KiB
sub 7 230.78 KiB
bat 65 62.84 KiB
ps1 1 8.41 KiB
cmake 101 488.07 KiB
install 2 210 B
manpages 1 21 B
1 13 140.66 KiB
diff 1 1.69 KiB
exe 3 1.38 MiB
xcworkspacedata 7 5.42 KiB
command 11 5.08 KiB
patch 6 9.64 KiB
lua 64 128.48 KiB
cc 19 88.37 KiB
pl 194 2.48 MiB
cpp 620 6.63 MiB
m 28 239.59 KiB
py 34 378.84 KiB
rc 29 28.07 KiB
dat 1 55.00 KiB
js 53 372.87 KiB
json 1 692 B
xbm 1 884 B
markdown 1 1.24 KiB
actions 6 372 B
config 6 868 B
parameters 6 3.02 KiB
cmd 2 2.46 KiB
am 60 90.22 KiB
names 2 5.38 KiB
ac 6 142.03 KiB
el 2 3.35 KiB
devcpp 1 12.08 KiB
netware 4 47.18 KiB
win32 1 888 B
example 1 1.86 KiB
m32 3 23.71 KiB
dj 6 19.60 KiB
3 57 591.94 KiB
Watcom 2 9.58 KiB
b32 2 7.90 KiB
riscos 3 10.64 KiB
vc10 2 36.97 KiB
vc6 22 89.14 KiB
vc8 2 37.02 KiB
vc9 2 36.96 KiB
vxworks 1 5.57 KiB
ares 1 2.20 KiB
curl_off_t 1 2.45 KiB
curlx 1 1.97 KiB
encoding 1 2.85 KiB
hostip 1 1.47 KiB
httpauth 1 3.29 KiB
There are too many file types 2,279 50.66 MiB
Total 11,552 388.50 MiB

Packages that include this depot

SubID Name Billing Type Last Update
191126 Steam Sub 191126 CD Key 23 August 2019 – 03:29:43 UTC
191127 Team Forbidden CD Key 23 August 2019 – 03:29:20 UTC
386554 Steam Sub 386554 CD Key 3 August 2019 – 17:42:18 UTC
386555 SDK for Beta Testing CD Key 3 August 2019 – 17:42:18 UTC
391954 Warfork ( 671610 ) - complimentary reviewer package No Cost 27 August 2019 – 04:17:07 UTC

Apps that reference this depot

AppID App Type Name Last Update
Initializing table…

Previously seen manifests

Filter branch

Seen Date Relative Date ManifestID
15 August 2019 – 23:41:07 UTC 2402737378363055063
15 August 2019 – 16:32:58 UTC 3911828497624178148

History

Crunching history, just for you…

SteamDB has been running ad-free since 2012.
Find out how you can contribute.
Open link